Văn bản pháp lý

1

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ_________ Số: 1918/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa _______ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn…….

Top