CÁC HÌNH ẢNH ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HỘI CƠ KHÍ NGÀY 26/7/2016

1

*

*

Top